Tilslutningspriser

Takster for tilslutningsbidrag


For enfamilieshuse

Ved tilslutning af nye forbrugere indenfor Langå Varmeværks forsyningsområde betales 50% af de faktiske omkostninger til hhv. materialer, timer og entreprenør i forbindelse med etablering af stikledning og montering af hovedhaner ved forbrugersted. Ovenstående beregnes fra bagkant fortov til forbrugersted.

   
     

For større ejendomme og erhverv
For større ejendomme m.v. indhentes tilbud.

   


Byggemodningsbidrag (for nye fjernvarmeområder)

I forbindelse med nye udstykninger vil der blive opkrævet byggemodningsbidrag. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykområdet.

   
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

//