Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

 1.1  Selskabets navn er Langå Varmeværk A.m.b.a.

 1.2  Selskabets hjemsted er Langå By, Randers Kommune.

 

                                     § 2 Formål og forsyningsområde

2.1  Selskabets hovedformål er at etablere og drive energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Langå By.

 2.2  Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

 2.3  Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsynings­virksomheder.

2.4  Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt til såvel tekniske som økonomiske forhold.

 

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

 3.1  Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1.  Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere tilhørende selskabet.

2.  Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler tilhørende selskabet.

3.  Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler tilhørende selskabet.

4.  Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere tilhørende selskabet.

5.  En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

 3.2  Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsom­rådet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

 3.3  Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjern­varmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.

3.4  Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

 3.5  Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.

 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

 

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

 4.1 Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.

 Der udstedes ikke andelsbeviser.

 

                           § 5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndig­heders beslutninger.

 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

 a.  Skyldige beløb i henhold til årsopgørelse.

 b.  Eventuelt skyldige bidrag.

 c.  Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelings­ledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

 d.  Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes var­meforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

 e.  Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2‑årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskriv­ninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3  En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

 5.4  Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsy­ningsloven.

  

§ 6 Generalforsamling

 6.1  Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

 6.2  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

6.3   Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

 6.4  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3.    Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4.    Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5.    Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering.

6.    Forslag fra bestyrelsen.

7.    Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.    Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10.  Valg af revisor.

11.  Eventuelt.

 6.5  På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3.1 nr. 1-4, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 1000 m2. For hver yderligere påbegyndt 1000 m2 bidragspligtigt areal har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeret­ten til varmeaftageren. Delegeringen gælder alle forhold bortset fra stemmeret til vedtægtsændringer, jf. § 6.9.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 30 dage før generalforsam­lingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

6.7  Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på ge­neralforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaver­ne repræsen­teret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede an­delshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsam­ling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsam­ling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmefler­hed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsentere­de antal andelshavere.

 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

 6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest udgangen af februar. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.13 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 5 dage før generalforsamlingen.

6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalfor­samling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

6.15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

 

§ 7 Bestyrelse

 

7.1 Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være andelshavere.

Gruppe 1, som består af andelshavere, der ikke i medfør af § 6.5 har delegeret stemmeretten til varmeaftagere, vælger 5 medlemmer til selskabets bestyrelse.

Gruppe 2, som består af varmeaftagere fra udlejningsejendomme, ejerlejlig­heds­foreninger, andelsbolig­fore­ninger og boligselskaber, der i medfør af § 6.5 er delegeret stemmeretten, vælger 1 medlem til selskabets bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Hvert år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til selskabets bestyrelse, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Et bestyrelsesmedlem udpeget af kommunalbestyrelsen kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Såfremt der ikke vælges det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen fra den enkelte gruppe er den anden gruppe berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege det antal medlemmer, den er berettiget til, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende.

7.2  På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalfor­samling uanset bestemmelsen i § 7.1.

7.3  Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/var­meaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/­varmeafta­gere og har stemmeret. Dog kan ingen ansatte på Langå Varmeværk vælges til dets bestyrelse. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

 

§ 8 Selskabets ledelse

 

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutnings­protokol.

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.

8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

8.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

8.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmed­lemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

 

                                        § 9 Regnskab og revision

 

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hen­syntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

  

§ 10 Selskabets opløsning

 

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige om­kostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

 

§ 11 OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTRÆDELSE

 

11.1 Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2013.

                   Disse vedtægter erstatter hidtidigt gældende vedtægter.

 

//