Almindelige bestemmelser

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Langå Varmeværk a.m.b.a. og ejeren af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der i henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med etdirekte kundeforhold som FORBRUGEREN.

1.2 Hvor det er teknisk gennemførligt, d.v.s. hvor der til den enkelte forbruger forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af VÆRKET, kan betaling for varme ske i et direkte kundeforhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN, uanset om FORBRUGEREN er ejer, andelsboligha­ver eller lejer.

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighaveres løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer.

Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt VÆRKET uvedkommende. 

1.3 Det retlige forhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er foruden gennem "Almindeli­ge bestemmelser for fjernvarmelevering" fastlagt gennem "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

 

2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

2.1 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmefor­syning.

VÆRKET afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.

2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår tilslutning senest skal finde sted.

2.3 Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres VÆRKET let adgang til måleraflæs­ning og vedligeholdelse.

2.4 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejen­dommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, og om­kostningerne hertil påhviler ejeren.

2.5 VÆRKET er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarme­ledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse.

VÆRKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. VÆRKET er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedlige­holdelse, hvorfor VÆRKET til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer.

Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriations­reglerne i varmeforsy­ningsloven.

 

Tilslutningsbidrag

2.6 Ejeren betaler tilslutningsbidrag, jf. værkets tarif, for at blive tilsluttet varmeforsy­ningen. Bidraget skal betales, inden stikledningen etableres.

2.7 Beregning af tilslutningsbidragets størrelse foretages af VÆRKET. På værkets foranledning skal ejeren meddele de nødvendige op­lysninger til brug for beregning af bidrag.

2.8 Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsbidraget, har ejeren pligt til inden ændringen, skriftligt at anmelde dette til VÆRKET. Dette kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutnings­bidrag. VÆRKET forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling.

 

Stikledning/stikledningsbidrag

2.9 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelings­ledningen til ejendom­mens hoved­ haner, benævnes i det følgende som "stikledningen".

Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af værkets tarif. VÆRKET fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved‑ eller fordelingsnettet.

2.10 Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum.

Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af VÆRKET.

2.11 VÆRKET kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis VÆRKET finder det hensigtsmæssigt. 

2.12 Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af VÆRKET efter aftale med ejeren og for dennes regning.

2.13 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af VÆRKET efter aftale med ejeren og for dennes regning.

2.14 VÆRKET har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en forbrugers ejendom.

Efter udførte anlægs‑ og reparationsarbejder foretager VÆRKET retablering til samme standard som før arbejdets påbegyndelse.

 

Ejerskifte/lejerskifte 

2.15 Ejerskifte skal meddeles VÆRKET. I forbindelse med ejerskiftet skal hoved­måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles VÆRKET senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning,skal selvaf­læsnings­kortet underskrevet af såvel nuværende som fremtidig ejer fremsendes til VÆRKET.

Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugs­bidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf. 6.9. Den hidtidige ejerskal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for VÆRKET.

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles VÆRKET.

I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse.

Anmodning herom skal meddeles VÆRKET senest 8 dage før. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet fremsendes til VÆRKET.

Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til værkets opgørelse.

Såfremt VÆRKET ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel fast bidrag som forbrugsbidrag efter måler indtil VÆRKET har modtaget meddelelse om ny lejer.

2.16 Gældende leveringsbestemmelser, tariffer samt eventuel kontrolbog kan rekvireres på VÆRKET.

Udtrædelsesvilkår.

2.17 Udtrædelse af VÆRKET kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel af ejeren til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndighe­ders beslutninger.

2.18 På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale:

a. Bidrag i henhold til årsopgørelse.

b. Skyldige bidrag.

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved‑ /fordelings - ledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende VÆRKET.

d. Værkets omkostninger ved eventuel fjernelse af de VÆRKET tilhørende ledninger på ejendommen, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører forbrugerens varmeforsy­ning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere kræves:

e. Andel af anlægs‑ og renoveringsudgifter, der er specificeret i værkets regnskab ‑ tidligere end 2‑årsdagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå VÆRKET foretager afskrivninger.

Beløbet beregnes som ejerens andel af værkets samlede anlægsudgifter på opsigelses­tidspunktet med fradrag af de af­skrivninger, der har været indregnet i priserne.

Andel af værkets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskriv­ninger beregnes på grundlag af den udtrædende ejers andel af værkets samlede registrerede ­tilslutningsværdi afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

2.19 En udtrædende forbruger har ikke krav på nogen andel af værkets formue.

2.20 Hvis leveringsforholdet ophører, har VÆRKET efter nærmere aftale ret til at lade lednings­nettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspro­priationsreglerne i varmeforsyningsloven.

2.21 Ved en forbrugers genindtræden beregnes nyt tilslutningsbidrag med fradrag af tidligere indbetalt bidrag.

 

3. Drift og vedligeholdelse af anlæg

3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af VÆRKET

kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet. Jf. "Tekniske be­stemmelser for fjernvarmelevering".

3.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstal­lation. FOR­BRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjern­varmevand fra anlægget.

3.3 Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer resp. varmevek­sler) skal dimensio­neres, styres, reguleres og overvåges således, at fjervarme­vandet afkøles i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", hvor sådanne forefindes, og/eller i henhold til de af VÆRKET fastsatte krav.

 

3.4 FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt FOR­BRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres VÆRKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er VÆRKET berettiget til at bringe forholdene i orden for forbrugerens regning, og tillige, hvis sikkerheds­mæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.

3.5 Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS‑installatør eller fjernvarmeinstal­latør, auoriseret af VÆRKET.

3.6 VÆRKET har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumop­varmning og fremstilling af varmt brugsvand. VÆRKET forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nytilslutninger, lednings­ændringer og reparatio­ner.

Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder

købelovens regler.  Over for erhvervsdrivende er VÆRKET ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra VÆRKETS side, Erhvervs­drivende opfordres derfor til at tegne driftstabsfor­sikring.

 

3.7 VÆRKET påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for værkets kontrol.

VÆRKET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

3.8 Værkets personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRUGEREN med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.

3.9 Værkets personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarme-forsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid  have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.

3.10 Forbrugeren er ‑ såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side – ansvarlig for beskadigelse af værkets ejendom.

3.11 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.

Leveringsændringer skal ske både til lejere med direkte kundeforhold samt til ejer/ejere med et passende varsel.

Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne.

Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være berettiget til at udtræde af VÆRKET, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger.

 

4. Tariffer

4.1 Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsy­ningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer.

VÆRKET udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.

4.2 FORBRUGEREN er forpligtet til at meddele VÆRKET enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

4.3 VÆRKET er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om tariffer og om ændringer af disse.

 

5. Måling af fjernvarmeforbrug

5.1 VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGER og værk nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

5.2 Hovedmålere ejes og vedligeholdes af VÆRKET. Hovedmålere udskiftes efter nærmere ‑ af VÆRKET fastsatte regler.

VÆRKET er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet.

5.3 Uden værkets godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og hovedhaner anbragte plomber må kun brydes af værkets personale eller af VÆRKET dertil be­myndigede personer.

5.4 Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmefor­bruget, er dette VÆRKET uvedkommende.

5.5 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Værkets personale skal have uhindret adgang til hovedmålere (jf. 3.9).

5.6 På værkets anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af hoved­målere og indsende aflæsningskort inden for et af VÆRKET fastsat tidsrum.

5.7 Modtager VÆRKET ikke en forbrugers aflæsningskort eller kan aflæsning ikke opnås ved værkets henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af VÆRKET beregnet forbrug i over­ ensstemmelse med gældende regler herom.

5.8 VÆRKET er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af FOR­BRUGEREN, med mindre disse udgifter i henhold til 5.11 skal afholdes af VÆRKET.

5.9 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmålere registrerede og det sandsynlige forbrug, fastsættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregnings­perioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.

5.10 VÆRKET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre måleraf­prøvning, ligesom FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET kan forlange at få hovedmåleren afprøvet (jf. 5.11).

5.11 Hovedmålere anses at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i "Tekniske bestemmelser for fjernvarmele­vering" fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i henhold til de af VÆRKET fastsatte afvigelser.

Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måler a­flæsning som målerafprøvning af VÆRKET.

5.12 Såfremt FORBRUGEREN har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er FORBRUGEREN forpligtet til omgående at underrette VÆRKET herom.

 

6. Betaling m.v.

6.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering.

VÆRKET kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af VÆRKET.

Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsæt­telsen, kan VÆRKET vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger.

VÆRKET kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostnings­ændringer.

6.2 Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen.

6.3 Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbe­tjening af varmein­stallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget jf. den til enhver tid gældende DF‑vejledning: Beregning af fjern­varmeforbrug. VÆRKET er berettiget til at kræve betaling for sine meromkost­ninger til drift og admini­stration som følge af et eventuelt merforbrug

6.4 Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalings­dato, men regningerne bør fremsendes så betids, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling senere, er FORBRUGEREN forpligtet at betale restancegebyr og renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov.

Gebyret, der dækker værkets omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen.

6.5 Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender VÆRKET en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår:

‑ at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste regning vil blive op­krævet det forannævnte restancegebyr og renter,

‑ at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 8 dage efter erindrings skrivelsens dato, vil sagen overgå til inkasso, og FORBRUGEREN vil være forpligtet til at betaleet inkassoge­byr, hvis størrelse fastsættes af VÆRKET.

‑ at FORBRUGEREN ved skriftlig eller personlig henvendelse til  VÆRKET i almindelig­hed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vilforudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at FOR­BRUGEREN sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt.

6.6 Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en betalings­ordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender VÆRKET en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår.

- at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt

- at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at for­syningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsfor­sikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller

‑  at der træffes aftale om en beta­lingsord­ning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis                      

‑  Omkost­ningerne i forbindel­se med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet FORBRUGEREN. 

- Såfremt der er etableret et direkte afregningsforhold med en lejer, bør ejeren samtidig informeres om at forsyningen kan blive afbrudt.

 

6.7 Opfylder FORBRUGEREN ikke de i 6.6 anførte betingelser, er VÆRKET berettiget til ved inkassobesøg hos FORBRUGEREN at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

 

6.8 Forsyningen kan genoptages, når

‑  restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genop­lukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller

‑ der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 6.6), eller

- der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.

 

6.9 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf. 2.15.

Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt VÆRKET, at kundeforholdet ophører, jf. 2.15.

 

7. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

7.1 Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er vedtaget af:

      Langå Varmeværk a.m.b.a den 11. januar 2005                   

      og anmeldt til Energitilsynet.

 

7.2  VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelser­ne.

//