Priser

Gældende pr. 1. april 2024

Takster for eksisterende forsyningsområde (parcelhuse)

Afregning af forbrug (pr. MWh)


kr.

Incl. moms
760,00

Effekt-/leveringsbidrag (pr. m²)

kr. 39,25

Abonnementsbidrag

kr. 520,00

Målerbidrag almindelig måler

kr. 612,50

Målerbidrag stor måler

kr. 1.875,00

 

   

Takst for forsyningsområde (erhverv)

Afregning af forbrug (pr. MWh)

kr. 760,00

Administration/kontorer

kr. 520,00

Effekt-/leveringsbidrag (pr. m2)

kr. 39,25

Øvrige bidrag:

Produktionslokaler med opvarmningsbehov under 18°C  (pr. m2)

 

kr.

 

15,00

Målerbidrag, almindelig måler

kr. 612,50

Målerbidrag, stor måler

kr. 1875,00

 

Varmebetaling: 
Betaling for varme opkræves aconto 4 gange årligt, i februar, maj, august og november.

 

Motivationstarif

I princippet er fjernvarme meget enkelt. Værket pumper opvarmet fjernvarmevand ud til for- brugerne. Herefter afkøles vandet i forbindelse med opvarmning af boligen og brugsvandet. Det afkølede vand returneres herefter til værket – og jo koldere returvandet er, jo mindre varmetab har værket og hermed en bedre effektivitet i forbindelse med produktionen på hhv. motor, kedler, solvarmeanlæg og varmepumper til fordel for alle værkets forbrugere.

En returtemperatur under 25°C er meget tilfredsstillende.
Her belønner værket ved at reducere varmeprisen med 0,12% inkl. moms pr. MWh pr. grad den er under 25°C.

En returtemperatur mellem 25°C og 35°C er det neutrale område.
Her er ingen belønning eller merbetaling.

En returtemperatur højere end 35°C straffes.
Her opkræves et tillæg på 0,4% inkl. moms pr. MWh pr. grad den er højere.

Eksempel på en opkrævning for et standardhus på 130 m2 og et forbrug på
18,1 MWh:

Returtemperatur                 48 °C

Tilladt returtemperatur       35 °C

Forhøjet returtemperatur    13 °C

Opkrævning: 13 °C * 18,1 MWh * 760,00 * 0,4% = 715,31 kr.

 

 

Motivationstariffen opgøres og opkræves i forbindelse med årsopgørelse.

   

 

Diverse gebyrer


Rykkergebyr pr. gang

 

 


kr.

 

 


50,00* 

Inkassogebyr 

kr. 150,00* 

Lukkegebyr 

kr.  500,00* 

Åbnegebyr - genåbning af varmeforsyningen

kr.  625,00
Ønsker forbrugeren sin måler afprøvet og evt. fejlvisning
er inden for tolerancen, opkræves forbrugeren.

kr.

1150,00

Er måleren modsat behæftet med fejl udskiftes den uden beregning. 

Overskrides betalingsfristen tillægges der renter med Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med tillæg på 8 pct.

Varmeværket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved forsat levering til forbrugeren. Beløbsstørrelse på det depositum der eventuelt opkræves hos forbrugeren, vil ligge i størrelsesordenen svarende til 3 - 6 måneders skønnet varmeforbrug i den pågældende lejemål/ejendom. Efter 3. lukkebrev opkræves altid depositum svarende til 1 aconto rate. Efter en stabil periode på 1 år tilbagebetales depositum.

I øvrigt er varmeværkets vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser gældende.

   

Gebyrer markeret med * er momsfrie.

   

Øvrige priser i nærværende takstblad indeholder 25 % moms.

   

 

Iøvrigt er varmeværkets vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser gældende.

   
     
Du kan downloade vores prisblad her.    
 

 

 

//