D. 6. december 2023

Status på Fjernvarmeprojekt til Skovlystområdet i Langå


Der har i samarbejde med leverandører, myndigheder og Skovlystgruppen været ydet en stor indsats for at beskrive mulige fjernvarmeprojekter til Skovlyst inkl. ny hovedledning ført under banen i Langå.

For at fjernvarmeprojekt 2024 til Skovlyst området kan godkendes i forhold til vilkår i forsyningsloven og med finansiering via kommunekredit, er der som beskrevet et krav om, at der pr. 5. december er minimum 75 tilslutningsaftaler ud af 143 mulige i Skovlyst.

Der er 53 tilslutningsaftaler ved fristens udløb den 6. december 2023.

Langå Varmeværk må derfor konstatere, at der ikke er grundlag for at godkende og gennemføre projektet, hvilket vi meddeler videre til de involverede parter og myndigheder.

Så nuværende projekter og undersøgelser om Fjernvarme fra Langå Varmeværk til Skovlyst er hermed stoppet.

Måtte der på et tidspunkt komme nye politiske eller økonomiske rammevilkår for udrulning af fjernvarme til nyt fjernvarmeområde som Skovlyst, er der selvfølgelig mulighed for at drøfte dette med Langå Varmeværk.

Med venlig hilsen

Langå Varmeværk.

November 2023

Fjernvarme i Skovlyst, Langå 2024.

Ønsker du også at opvarme din bolig fra en stabil og fremtidssikret varmekilde - og samtidig bidrage aktivt til den grønne omstilling i Langå?

Der bliver nu mulighed for at boligejere i Skovlyst området kan tilslutte sin bolig til fjernvarme, og blive andelshaver i Langå Fjernvarme A.m.b.a. sammen med de nuværende 953 andelshavere.

Der er i vedlagte materiale nærmere information og en tilslutningsaftale.

For at projekt Skovlyst kan godkendes og finansieres via Kommunekredit skal der være minimum 75 tilslutningsaftaler pr 5. december 2023. (I 2022 var der 68 underskrevne tilslutningsaftaler – og et krav om 80.)

Så send allerede vedlagte tilslutningsaftale retur i dag – og senest den 5. dec. 2023.

Vi beder dem som tidligere har givet tilsagn om at genudfylde, da den enkelte nu skal tage stilling til valg mellem 2 forskellige modeller for tilslutning.

Informationsmøde den 23. nov. 2023.

Er du forsat i tvivl om det er det rigtige for din bolig at blive tilsluttet fjernvarme, har du mulighed at komme til et informationsmøde i LIK`s lokaler den 23. november 2023 kl. 19.00.

Mødet arrangeres i samarbejde med Skovlystgruppen med en gennemgang af Skovlyst projektet og økonomi.

Der bliver selvfølgelig mulighed for dialog og spørgsmål og svar.

Der vil være en let forplejning i forbindelse med mødet.

Med venlig hilsen

Langå Varmeværk A.m.b.a

& Skovlystgruppen, Ole Højgaard

 

53 ud af 75 tilmeldte

Oktober 2023

Status på Fjernvarme til Skovlyst 

I efteråret 2022 blev projekt Skovlyst sat på hold, da der skulle være 80 tilslutningsaftaler, for at driftsøkonomi og samfundsøkonomi med finansiering af projektet via Kommune Kredit kunne lade sig gøre. Der var på dette tidspunkt 66 tilslutningsaftaler.

Skovlyst området er jo i henhold til Varmeplanen i Randers Kommune et fjernvarmeområde. Så vi gør nu et sidste forsøg på at få det nødvendige antal tilslutningsaftaler, så forbrugerne i Skovlyst får mulighed for at få fjernvarme leveret fra Langå Varmeværk.

Langå Varmeværk har gennem 2023 arbejdet videre med at udarbejde et revideret forslag til at gennemføre udrulning af fjernvarme til Skovlyst området i Langå.

Udfordringen med baneunderføring

En af de store udfordringer er at få godkendt en baneunderføring af en hovedledning til Skovlyst området. Pga. den kommende banesænkning igennem selve Langå, kan vi ikke komme under banen inden for overskuelig fremtid ud for Vinkelvej.

Vi har derfor ansøgt om en alternative baneunderføring. Ansøgningen er nu langt om længe i proces hos Banedanmark. Projektet omfatter en hovedledning fra værket på Randersvej, og en underføring nedenfor rundkørslen - og så videre langs banen og Mosevej frem til Skovlyst. Det ser ud som om det kan falde på plads.

Plan

Parallelt med arbejdet med myndighederne har vi sammen med Skovlyst Arbejdsgruppen drøftet, hvorledes vi bedst overfor forbrugerne får belyst og afklaret grundlaget for at gennemføre det justerede Skovlyst projekt.

Ud fra dialogen med Banedanmark, forventer vi nu at opnå en godkendelse.

Vi planlægger derfor sammen med leverandørerne, at projektet kan gennemføres med opstart i forår 2024 og udrulning i løbet af 2024.

Vi planlægger også at gennemføre informationsmøder sammen med Skovlyst Arbejdsgruppen i november 2023, hvor der vil være information til forbrugerne om fjernvarme og selve projektet til Skovlyst. Der vil være gennemgang af vilkår og økonomi i en reviderede tilslutningsaftale.

Der kommer en runde, hvor de 66 forbrugere, som allerede har en tilslutningsaftale kan tiltræde den justerede aftale, og hvor nye kan indgå en aftale.

Der har fra dialogen med Skovlyst Arbejdsgruppen bl.a. været ønsker fremme om, at den enkelte forbruger kan betale et engangsbeløb for tilslutning, som alternativ til områdebidrag over 30 år, hvilket bliver muligt.

Vi håber, at vi sammen kan skabe grundlaget for at opnå det nødvendige antal tilslutninger til at gennemføre fjernvarmeprojekt i Skovlyst.

Vi arbejder for at flest mulige forbrugere i Langå på kort og længere sigt har opvarmning via varmekilder, der lever op til nuværende og kommende miljøkrav – og til konkurrencedygtige priser.

Med venlig hilsen
Langå Varmeværk

6. februar 2023

Er foråret – og varmen på vej?

Så er tiden inde til at give en ny status på mulig levering af fjernvarme til Skovlyst området fra Langå Varmeværk.

Som beskrevet i sidste informationsbrev blev projektet stoppet i efteråret 2022, da der skulle være 80 tilslutningsaftaler fra Skovlyst, for at driftsøkonomi og samfundsøkonomi med finansiering af projektet fra KommuneKredit kan lade sig gøre. Der var 66.

Det er fortsat bestyrelsens og ledelsens opfattelse, at fremføring af fjernvarme til Skovlyst området alt andet lige må være en god mulighed for den enkelte, for byen og for miljøet – og til konkurrencedygtige priser. Som det fremgår af Randers Kommunes varmeplan, er området jo fortsat udlagt som fjernvarmeområde.


Skovlyst arbejdsgruppe

Der har i den seneste tid været en god dialog med Skovlyst arbejdsgruppe, som nu også lægger kræfter i at hjælpe med at undersøge og vurdere, om der kan skabes et grundlag for at gøre et nyt forsøg på at komme i mål. Udover de 66 som tidligere har givet tilsagn, er der faktisk interesse fra yderligere nogle stykker.

Skovlyst arbejdsgruppen er bl.a. kommet tilbage med forslag om, at der som alternativ til et beregnet områdebidrag over 30 år, kan foretages en engangsbetaling, således at der ikke skal afregnes renter løbende for denne post. Måtte vi få projektet genstartet, vil dette blive muligt for alle.


Der arbejdes nu med følgende:

Vi har hos Langå Varmeværk arbejdet videre med at undersøge, om - og hvordan projektet vil kunne genstartes.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at arbejde videre med projektet, som dog bliver justeret i forhold til de ydre vilkår, som vi nødvendigvis må forholde os til. Vi er nødt til at tage højde for den kommende banesænkning og tilladelsen til underføringen af hovedledning ved Vinkelvej. Det var planlagt at Skovlystområdet skulle kobles til fjernvarmenettet tæt på værket på Borgergade.

Vi må konstatere, at det nu ikke kan nås inden tilladelsen fra Banedanmark udløber i maj. Deres tidsplaner betyder, at vi nu først kan gennemføre projektet, når banen er sænket – om flere år. Underføringen ved Vinkelvej er i tilbuddet også meget(uacceptabel) dyr, da den skal være 5 meter under banen på et bredt stykke.

Vi har derfor været i tænkeboks, og arbejder nu videre med en justeret model, hvor vi gør os uafhængig af banesænkningen ved Langå Station.

Vi kan desuden nu se, at solanlægget og det nye varmepumpe anlæg på Randersvej det meste af året kan levere den samlede varme – også til Skovlyst. Gasmotor på Borgergade anvendes som supplement i den kolde tid.


Justeret forslag som er forberedt til fremtiden

Hvis vi som alternativ etablerer en større hovedledning fra værket på Randersvej, og kommer under banen nedenfor rundkørslen og fører ledningen videre langs banen på den anden side via Mosevej til Skovlyst, vil vi blive uafhængige af baneunderføring ved Vinkelvej.

En baneunderføring nedenfor rundkørslen vil være betydelig lettere/billigere (der ligger banen højt, og der er kun 2 spor. Til gengæld skal der dog være en længere hovedledning.

På lang sigt arbejder vi også med at undersøge muligheden for at udvide med en ny varmekilde, som på sigt kan erstatte gasmotor på Borgergade.

Så placering af fremtidens varmekilder vil sandsynligvis heller ikke blive med en udbygning på Borgergade, men med etablering i sammenhæng med det nye værk på Randersvej. Langå Varmeværk har et areal neden for rundkørslen, som vi kan inddrage på sigt.

Derfor undersøger vi nu sammen med leverandører og Kommunen, om ny hovedledning via Randersvej og Mosevej er en rentabel løsning, som vil kunne gennemføres indenfor fornuftig tid og en økonomiramme, som kan godkendes og finansieres, og som kan holdes på et fornuftigt områdebidrag.

Når der er nyt igen om ovenstående, vender vi tilbage med status

Med venlig hilsen
Langå Varmeværk


2. december 2022

Status på Projekt Fjernvarme til Skovlyst i Langå

Her ved fristens udløb den 1. december 2022 er der kommet 66 tilslutningsaftaler retur om fjernvarme i Skovlystområdet. Langå Varmeværk vil gerne sige tak til de mange i Skovlystområdet, som bakker op om projektet med en fælles varmeforsyning fra Langå Varmeværk.

Som det fremgår af tilslutningsaftalen, er der et krav om minimum 80 tilslutningsaftaler, for at igangsætte projektet med finansiering inden for forsyningslovens rammer.

Så nuværende projekt er ikke igangsat her pr. 1. december 2022 på grund af manglende tilslutninger.

Er Langå Varmeværk stoppet med arbejdet omkring fjernvarme til Skovlyst?  Nej, det er vi ikke?

Vi undersøger evt. støtte til Projekt Skovlyst fra Energistyrelsen.

Det forholder sig således at Energistyrelsen den 23. januar 2023 åbner en fjervarmepulje for evt. støtte til udvalgte fjernvarmeprojekter i nye geografiske områder, hvor der kan foretages konvertering fra egen varmekilde til fjernvarme. De endelige vilkår for 2023 puljen er ikke offentliggjort endnu.

Langå Varmeværk har i november 2022 sammen med Rambøll taget kontakt til Randers Kommune og til Energistyrelsen.

Vi har igangsat undersøgelse af:

 • Kan Langå Varmeværk få godkendt en ny projektansøgning, hvor støtte fra Energipuljen indgår?
 • Kan der sammen med Banedanmark aftales en tidsplan, så projektet kan gennemføres tidsmæssigt med evt. forlængelse af den nuværende tilladelse til baneunderføring?

Herefter vil vi løbende informere, om der herved kan skabes et grundlag for at igangsætte et nyt projekt evt. med lidt færre tilslutninger.

For god ordens skyld vil vi fremhæve, at der ikke er sikkerhed for, at der kan opnås støtte til projektet.

Hvorledes er man "bundet" af den fremsendte tilslutningsaftale?

Bestyrelsen har besluttet følgende:

 • Den enkelte forbruger kan, hvis det ønskes, trække sin tilslutningsaftale tilbage, da Langå Varmeværk ikke pt – på grund af manglende tilslutninger – har grundlag for at igangsætte projektet pr. 1. december 2022.

Skovlyst arbejdsgruppe

Vi har med flere fra Skovlystområdet drøftet, at der med fordel kan nedsættes en arbejdsgruppe, som kan inddrages i arbejdet omkring f.eks.:

 • Koordination med Langå Varmeværk omkring evt. udrulningsplaner og kommunikation.
 • Deltagelse i arbejdet med ansøgning og allokering af evt. støttemidler til projektet.
 • Arrangere informationsmøder.
 • Komme med ideer og forslag på vegne af Skovlystområdet.
 • Mv.

I den forbindelse har vi talt med Ole Højgaard som gerne vil være kontaktperson ved etablering af en evt. Skovlyst arbejdsgruppe.

Så henvendelse om interesse for at deltage i en sådan arbejdsgruppe kan ske til:

Ole Højgaard, Enghavevej 10, mail: ohp@onestopmedia.dk

Måtte der på kort sigt være forslag fra Skovlystgruppen, som kan sikre en hurtig igangsætning af projektet, vil vi gerne drøfte det. Men det er en forudsætning, at antal tilslutninger og investering bringes til at hænge sammen.

En fase med afklaring af støttemuligheder vil sandsynligvis tidsmæssigt trække ud og kan medføre, at projektet først gennemføres på et senere tidspunkt, når Banedanmark foretager banesænkning eller i perioden efter. Det vil under alle omstændigheder kræve en ny ansøgning.

Det er fortsat Langå Varmeværks holdning, at vi gerne vil forsyne Skovlyst i Langå med fjernvarme.


Med venlig hilsen
Langå Varmeværk

Aftale om mulig tilslutning til fjernvarme er nu omdelt til alle i Skovlyst

 

Ny aftale om tilslutning til fjernvarme blev omdelt til alle beboere i Skovlyst området torsdag d. 10. november 2022.

Nærværende aftale er betinget af en tilslutning af mindst 80 beboere i Skovlystområdet samt bestyrelsens endelige godkendelse af det samlede projekt.

Klik her og hent tilslutningsaftalen 

Underskrevet aftale returneres fysisk eller indscannet via mail senest 30. november 2022

Vi håber, at der kommer mindst 80 tilslutninger retur her i november, så alle kan komme videre med grøn fjernvarme til flere i Langå - til konkurrencedygtige priser.

 

 

66 ud af 80 tilmeldte

Vedr. informationsmødet om fjernvarme Skovlyst den 24. oktober 2022

 

Hvordan kommer vi sammen videre?

Der blev den 24. oktober afholdt informationsmøde på Kulturhuset om forløbet, status og planer for fjernvarmeprojektet i Skovlystområdet i Langå.

Der mødte flere end 80 personer op, og der var en god dialog og mange gode spørgsmål og input til det videre arbejdet. 

 

Nogle hovedpunkter:

 • Leverandørtilbud omfattende totalentreprise med opstart her i 2022 er stoppet pga. helt urealistisk økonomi fra totalleverandør. De nuværende 85 Forbruger tilsagn og overslag er derfor også annulleret.
 • Der var på mødet stor opbakning til at arbejde videre med projektet med henblik på gennemførsel i 2023.
 • Bane Danmark har nu her i oktober 2023 givet tilladelse til, at der kan foretages baneunderføring i første halvår 2023.
 • Direkte forhandling med udvalgte leverandører er påbegyndt for at opnår bedre 2023 priser, hvilket ser ud til at kunne lykkes.
 • Der fremsendes fornyet tilslutningsaftale og revurderet økonomi til alle potentielle forbrugere i Skovlyst. (Omdeles i postkasser)
 • Ved fornyet tilslutning fra mindst 75 forbrugere fra Skovlystområdet i løbet af november 2022, forventes projektet at kunne igangsættes. (Dato vil fremgå af kommende brev).

Langå Varmeværk arbejder videre med projekt Skovlyst. 

 

Vi arbejder for at kunne levere bæredygtig varme til flere i Langå – og til konkurrencedygtige priser.

Præsentation fra mødet er vedlagt herunder. 

 

Langå Varmeværk inviterer beboerne i Skovlystområdet til infomøde mandag d. 24. oktober 2022 kl 19 i Byrådssalen, Kulturhuset Langå

Vedr. Projekt Fjernvarme i Skovlyst

I forlængelse af vores information om status på udlægning af fjernvarme i Skovlystområdet, har vi naturligt nok fået en række spørgsmål.

I den forbindelse vil vi opfordre beboerne i Skovlystområdet til, hvis man har spørgsmål til ovenstående, at fremsende disse hurtigst muligt på mail til  Info@langaafjernvarme.dk

I forbindelse med informationsmødet vil vi svarer, hvis muligt, på samtlige relevante spørgsmål og i øvrigt give en uddybende orientering om projektet.

Set med Langå Varmeværks øjne er et af spørgsmålene:

Hvordan kommer vi sammen videre?

Med venlig hilsen
Langå Varmeværk

23. september 2022

Til beboer i Skovlyst

Nuværende udbud for fjernvarme i Skovlyst på gravearbejde og rørføring annulleres

Der er pt uacceptable tilbudspriser og betingelser i svarene på udbudsmaterialet fra leverandørerne.

Her medio september modtog Langå Varmeværk svar fra potentielle entreprenører på udlægning af fjernvarme i Skovlyst hhv. rørleverancer, gravearbejde, svejsearbejde samt aktiviteter i forbindelse med bane-underføringen. Vi har nu sammen med vores rådgiver vurderet de modtagne svar, og vi står tilbage med et relevant tilbud.

Leveringstid

I det rundsendte udbudsmateriale til de potentielle totalleverandører for projekt Skovlyst, indgik vi en tidsplan med igangsætning af gravearbejde og rørføring nu i dette efterår.

I tilbud indgår opstart af gravearbejde og rørføring først fra februar 2023 med begrundelse i, at der lige nu er 6 mdr. leveringstid på fjernvarmerør. Normalt er fjernvarmerør lagervarer eller de kan leveres med få ugers leveringstid.   

Økonomi i projektet

Der er nu en 100% forøgelse af priserne på projektet i forhold til de beregninger og overslag, som blev udarbejdet i forbindelse med projektering og udarbejdelse af udbuddet. Der er endvidere i tilbud taget en række forbehold omkring prisudvikling og levering af rør, hvis kontrakt indgås nu med opstart i februar.

Beslutning på bestyrelsesmøde den 20. september 2022

Vi må konstatere, at det ikke er muligt at igangsætte og gennemføre projektet med gravearbejde og rørføring her i dette efterår blandt andet. ud fra leveringstid på rør.

Tilbudspriser er pt uacceptable høje og leveringstider er pt. unormal lange. Hvis vi indgår kontrakten nu for projektet med prisniveauet i tilbud, vil det påvirke varmeprisen uacceptabelt i mange år frem i tiden både for nuværende samt fremtidige forbrugere.

Langå Varmeværk har derfor besluttet at annullerer det nuværende udbud, hvilket betyder, at der ikke indgås en kontrakt på det foreliggende grundlag.

Vi vil nu afsøge alternative muligheder ud fra en ny tidsplan, hvor der forhåbentlig kan tages udgangspunkt i mere normaliserede priser og acceptable leveringstider.

Vi fortsætter arbejdet med at få de sidste detaljer på baneunderføringen på plads, hvilket vi fortsat forventer falder på plads snarest.

De mange forbrugere i Skovlyst, som her i første runde har givet tilsagn om tilslutning til fjernvarme, vil blive spurgt om et fornyet tilsagn inkl. revideret/ajourført tilbud på tilslutning, når der foreligger et nyt grundlag.

Vi håber, at der fortsat vil være tilstrækkelig interesse for tilslutning i Skovlystområdet, så projektet kan gennemføres på et nyt revideret grundlag. Vi accepterer selvfølgelig, hvis man ønsker at trække sit tilsagn om tilslutning til fjernvarme tilbage.

Vi arbejder videre med at afsøge muligheden for at gennemføre projektet på et realistisk grundlag, og vi vil løbende informere om status via hjemmesiden.

Nærværende information omdeles også til alle husstande i Skovlyst.

Vi er selvfølgelig bevidste om, at ovenstående ikke er efterårets bedste nyhed, men håber på forståelse for situationen og for bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen, Langå Varmeværk

Seneste nyt om Skovlyst

 

Status på Projekt Fjernvarme til Skovlyst

Vi har naturligt nok på det seneste fået flere spørgsmål om status på projektet med at etablere fjernvarme i Skovlyst området – Et projekt som vil være til gavn for såvel nye som eksisterende forbrugere i Langå, i forhold til at levere stabil og miljørigtig varme til konkurrencedygtige priser.

Generelt kan vi konstatere, at der her i løbet af 2022 løbende sker ændringer af vilkår, leverancesituationer og priser mv. Men vi har arbejdet intenst videre med Projekt Skovlyst.

Nedenfor kan I se den aktuelle og faktuelle status.

 

Status er følgende:

 1. 85 forbrugere fra Skovlystområdet har indgået aftale om tilslutning til fjernvarme

 

 1. Projektet blev på baggrund af et tilstrækkeligt antal tilmeldinger igangsat i marts.

 

 1. Projektet er blevet godkendt af kommunen med tilhørende kommunegaranti og finansieringstilsagn.

 

 1. Vi har måttet søge godkendelse/dispensation fra miljømyndighederne om at kunne fremføre ledningsnettet til Skovlyst gennem skovarealet ved banen. Denne tilladelse er kommet på plads.

 

 1. Langå Varmeværk har i februar, sammen med Rambøll som rådgiver udarbejdet en ansøgning iht. Banedanmarks krav for tilladelser til underboring af fjernvarmerør under banen. Der er løbende dialog mellem rådgiver og Banedanmark om diverse tilladelser. Vi afventer og rykker for deres endelige godkendelse. Vi har netop her i august modtaget en besked om, at vi kan forvente slutbehandling og svar ultimo september. Godkendelsen fra Banedanmark, er en forudsætning for gennemførsel af den praktiske del af projektet.

 

 1. Parallelt med arbejdet med Banedanmark, valgte vi i juni at udsende udbudsmateriale til udvalgte entreprenører på levering af rør, rørføring og gravearbejde.

 

 1. Der gennemføres forhandlingsmøder og valg af entreprenør her i august.

 

Når der er nyt om tilladelsen fra Banedanmark og tidsplan for rørføring og tilslutninger sammen med den valgte entreprenør, vil vi orientere igen.

 

Stor interesse for tilslutning til fjernvarmen.

På de afholdte informationsmøder om fjernvarme i Skovlyst området blev der fremlagt, at projektet igangsættes når der er 40 forbrugere i Skovlyst området, som tilslutter fjernvarme fra Langå Varmeværk.

Der har været meget travlt med opmåling af stikledninger og udarbejdelse af tilbud inkl. VVS-installationer. Vi har nu udarbejdet tilbud til 70 forbrugere i Skovlyst. De sidste tilbud er afleveret i sidste uge.

På informationsmøderne blev der fremlagt, at tilbagemelding er inden 1. februar 2022 for at få 50 % rabat på tilslutningen til fjernvarme i Skovlyst-området.

Vi har besluttet at rykke denne frist til 1. marts 2022, så I har tid til at gennemgå tilbud.

Da der er stor interesse, har vi i sidste uge taget kontakt til BaneDanmark med fremlæggelse af projektbeskrivelse, for at indhente tilladelser til at føre fjernvarmeledning under banen.

Når der er nyt, vender vi tilbage med yderligere information.

 

Vellykket informationsmøde

Vi afholdt to vellykkede informationsmøder henholdsvis den 3. november og den 10. november - hele 51 tilkendegivelser modtog vi herefter! Det er vi enormt glade for, og vi kan se frem til et spændende år 2022 med en masse fjernvarme i Skovlyst.

 

Til dig, som har sendt os en tilkendegivelse

I uge 50 kan du forvente et opkald fra Poul Christensen fra Langå Varmeværk. Han vil aftale et besøg med dig på din adresse, hvor han også tager en VVS'er med. Sammen med VVS'eren vil Poul lave opmålinger og tjekke den nuværende installation.

Næste skridt er, at du modtager et tilbud fra Langå Varmeværk umiddelbart efter nytår.

 

Alle i Skovlyst ønskes en glædelig jul og et godt nytår!

Bor du i Skovlyst og har du olie- eller naturgasfyr?
Nu har du mulighed for at skifte til et bæredygtigt alternativ!

Vi har åbnet for tilmelding til fjernvarme blandt de cirka 142 husstande i Skovlyst, som nu kan få glæde af en nem, billig og grøn opvarmningsform. Størstedelen af Langå er allerede tilsluttet, og der er plads til endnu flere.

 

Nemt, billigt og grønt

Vil du også have en opvarmningsform med minimalt vedligehold, en stabil varmepris og med 80% fossilfrit brændsel?

Nemt

 • Selvkørende fra dag ét.
 • Minimalt vedligehold.
 • Støj- og lugtfrit.
 • Kræver minimalt plads i huset.
 • Du bliver medejer af et fjernvarmeværk.

Billigt

 • Betal kun for den varme, du bruger.
 • Anlæg med meget lang levetid.
 • Ingen årligt serviceeftersyn.
 • Højere husværdi end ved gas- eller olieopvarmning.
 • Stabil fjernvarmepris, der er faldet fire år i træk, samtidig med stigende olie- og gaspriser.

Grønt

 • Bidrag aktivt til reducering af CO2-udledning.
 • 80% fossilfrit brændsel.
 • Naturgas- og oliefyr i private hjem udfases frem mod 2030 ifølge regeringens mål.

Hvordan får jeg fjernvarme?

Når I er minimum 40 husstande, som har givet tilsagn om, at I ønsker fjernvarme i Skovlyst, starter vi arbejdet med at fremføre fjernvarmeledninger i området.

 

Tilmeld dig inden 1. marts 2022 og få 50% rabat på tilslutningen.

 

Frem til 1. marts 2022 vil det koste dig en investering på cirka 10.000 kroner. Når du har tilkendegivet din interesse for fjernvarme, udregner vi den præcise pris til dig.

Du skal først betale, når stikledningen til dit hus er klar. Det forventer vi, at den er i løbet af foråret 2022.

En VVS-installatør sørger for at fjerne dit gamle anlæg og erstatte det med en fjernvarmeunit. Dette aftaler du selv med installatøren.

Hvis dit nuværende anlæg bryder sammen og skal skiftes i perioden mellem dit tilsagn og til fjernvarmen er installeret hos dig, kan vi sørge for en midlertidig varmeforsyning. Her betaler du blot for dit forbrug.

Bliv en del af et grønt Langå

Vi oplever stigende interesse for fjernvarme, som vi leverer til cirka 1.000 husstande, altså størstedelen af Langå. Men vi har kapacitet til at forsyne mange flere med grøn fjernvarme!

De nye udstykninger i byen har allerede valgt at tilslutte sig fjernvarmen, og turen er nu kommet til Skovlyst-området.

Projektet er godkendt af kommunen, og vi vil nu etablere en ny ledning under jernbanen samt ledningsnet i området, hvor størstedelen netop nu anvender olie- eller naturgasfyr.

Det er en stor investering at føre fjernvarmen til Skovlyst. Vi har derfor behov for, at så mange som muligt bakker op om projektet allerede nu. Så snart mindst 40 husstande i Skovlyst har tilmeldt sig fjernvarme, graver vi rør i jorden, så flest muligt kan få:

 • Bæredygtig varme til en konkurrencedygtig pris.
 • Komfortabel og vedligeholdelsesfri varme.
 • Varme uden støj- og lugtgener.
//