Afslutning på retssag mellem naboer og Langå Varmeværk

Den 20 september 2018 blev der sat endelig punktum i et udestående mellem Langå Varmeværk og to naboer til solfangeranlægget på Randersvej 37 i Langå. Procesbevillingsnævnet har i afgørelse meddelt, at de ikke kunne imødekomme en ansøgning fra naboerne om prøvelse i 3. instans af en dom, der er afsagt af en landsret, da sagen ikke findes af principiel karakter.

Hermed er landsrettens stadfæstelse af byrettens afgørelse gældende, med frifindelse af Langå Varmeværk med den væsentlige begrundelse, at den naboretlige tålegrænse ikke var overskredet, og at naboerne ikke har fået medhold i kravene om erstatning.

Dette betyder at ca. 900 forbrugere i Langå ikke pålægges yderligere økonomiske byrder affødt af naboernes klager.

Langå Varmeværk har under hele forløbet haft opfattelsen, at alle lovgivende bestemmelser ved solvarmeanlægget var overholdt, hvilket værket nu har rettens ord for. Langå Varmeværk vil lægge sagen bag sig og håber på gode naborelationer fremover.

Som positiv nyhed for 2018 har den varme sommer medført, at værkets solvarmeanlæg har leveret store mængder varme til forbrugerne i Langå. Sommeren har været så varm, at værket har måttet afkøle den varme, som ikke kunne forbruges. Men dette har Langå Friluftblad været med til at mindske ved at kunne modtage en del af den ikke forbrugte varme. Det har været en glæde for Langå Varmeværk, at Friluftsbadet har kunnet få varmere vand samtidig med at varmeværket ikke har skulle afkøle så meget solvarmevand som forventet.

Hvordan året 2019 kommer til at forløbe for Langå Varmeværk og Friluftsbad afhænger udelukkende af det danske vejrlig, idet der ikke foreligger aftaler mellem Langå Varmeværk og Friluftsbadet, men at vejret udelukkende er den udslagsgivende faktor for ekstra varmt vand i friluftsbadet.

Langå Varmeværk vil i det kommende forår 2019 holde åben hus på solvarmeanlægget på Randersvej 37. nærmere herom senere på værkets hjemme side.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte pressemeddelelse kan Varmeværkets bestyrelsesformand Steen Krogsdal kontaktes på Mobil 2162 9641