Ordinær generalforsamling

28. juni 2020

Ordinær generalforsamling

afholdes tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00

i Rådhussalen, Kulturhuset Langå

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. På valg er: Ejnar Kalstrup, Ebbe Münster og Jens Riis
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor
 12. Information om nye tiltag v/Kurt Vilstrup
 13. Eventuelt

Bemærk!

Stemmeafgivelse på generalforsamlingen er betinget af, at man er i besiddelse af gyldig stemmeseddel. Stemmeseddel udleveres til andelshavere ved indgangen.

Opmærksomheden henledes på § 6.7 i Langå Varmeværks vedtægter: at andelshaveren ikke på dagen før generalforsamlingen er i restance med noget beløb.

Det reviderede årsregnskab ligger til gennemsyn på varmeværkets kontor fra den 10. august 2020 samt på vores hjemmeside www.langaafjernvarme.dk