Ordinær Generalforsamling 2019

2. april 2019

Ordinær Generalforsamling

afholdes tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00

i Kulturhuset Langå

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Steen Krogsdal, Kurt Vilstrup og Lars Hjørnholt 
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Bemærk!

Stemmeafgivelse på generalforsamlingen er betinget af, at man er i besiddelse af gyldig stemmeseddel. Stemmeseddel udleveres til andelshavere ved indgangen.

Opmærksomheden henledes på § 6.7 i Langå Varmeværks vedtægter:
At andelshaveren ikke på 8. dagen før generalforsamlingen er i restance med noget beløb.

Det reviderede årsregnskab ligger til gennemsyn på varmeværkets kontor fra den 10. april 2019 samt på nedestående link:

https://www.langaafjernvarme.dk/media/27929/aarsrapport-2018.pdf