Tilslutningspriser

Takster for tilslutningsbidrag


For enfamilieshuse
Ved tilslutning af nye forbrugere inden for Langå Varmeværks forsyningsområde betales der for de faktiske omkostninger til hhv. materialer, timer og entreprenør i forbindelse med etablering af stikledning og montering af hovedhaner ved forbrugersted.
Ovenstående beregnes fra bagkant fortov til forbrugersted.

   


For lavenergihuse
For lavenergihuse iht. BR18 eller senere gives 50 % rabat på alle tilslutningsomkostninger.

   


For større ejendomme 
For større ejendomme m.v. indhentes tilbud.

   


Byggemodningsbidrag (for nye fjernvarmeområder)
I forbindelse med nye udstykninger vil der blive opkrævet byggemodningsbidrag. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.