Tilslutningspriser

Tilslutningsbidrag

Beregnes pr. m² i henhold til registreret bolig-/erhvervsareal ifølge BBR-register.

Minimums pris

kr. 9.800,00
    0 til 100 m² kr. 98,00
101 til 150 m² kr. 78,00
151 til 300 m² kr. 54,00
301 til 500 m² kr 34,00
      fra 501 m² kr. 14,00
     

Stikledning

Der betales for de faktiske omkostninger i forbindelse med etablering af
stikledning. Stikledning regnes fra bagkant af fortov.  

 

   

Anboring

   

Anboring på eksisterende hovedledning

kr. 5.000,00

 

   

Murgennemføring

   

Lige boring

kr. 1.250,00

Skrå boring

kr. 1.875,00

 

   

Ved nye huse indmures indføringsrør

kr. 500,00

Ovennævnte priser er gældende for enfamiliehuse.

For lavenergihuse iht. BR15 gives 75% rabat på alle tilslutningsomkostninger.

For tilslutning af større ejendomme m.v. indhentes tilbud.

 

Byggemodningsbidrag

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold
i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre
varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger
i udstykningsområdet.