Priser

Gældende pr. 1. oktober 2022

Takster for årlige udgifter

Varmeforbrug registreret på måler (pr. MWh)


kr.
Incl. moms
771,00

Variabel grundafgift pr. m² iht. BBR-registreret boligareal (pr. m²)

kr. 39,25

Målerafgift for almindelige målere

kr. 612,50

Målerafgift for store målere

kr. 1.875,00

 

Fast afgift

   

For de første 100 m² boligareal (pr. m2)

kr. 4,00

For de næste 150 m² boligareal (pr. m2)

kr. 3,13

Udover 250 m² boligareal (pr. m2)

kr. 2,25

 

   

 

Motivationstarif

I princippet er fjernvarme meget enkelt. Værket pumper opvarmet fjernvarmevand ud til for- brugerne. Herefter afkøles vandet i forbindelse med opvarmning af boligen og brugsvandet. Det afkølede vand returneres herefter til værket – og jo koldere returvandet er, jo mindre varmetab har værket og hermed en bedre effektivitet i forbindelse med produktionen på hhv. motor, kedler, solvarmeanlæg og varmepumper til fordel for alle værkets forbrugere.

En returtemperatur på under 25°C er meget tilfredsstillende, og det belønner værket ved at reducere varmeprisen med 1,00 kr. inkl. moms pr. MWh pr. grad den er under 25°C    

Er returtemperaturen mellem 25°C og 35°C får du ingen belønning eller merbetaling. Det kalder vi for ”det neutrale område”.

Er returtemperaturen derimod højere end 35°C, afregner værket ved at opkræve et tillæg på 3,00 kr. inkl. moms pr. MWh pr. grad, den er højere.

 

Eksempel på en opkrævning for et standardhus på 130 m2
og et forbrug på 18,1 MWh:

Returtemperatur                 48 °C

Tilladt returtemperatur       35 °C

Forhøjet returtemperatur    13 °C

Opkrævning: 13 °C * 3,00 kr. * 18,1 MWh = 705,90 kr.

I procent:

3 * 100 = 0,42%
701,75  

 

Motivationstariffen opgøres og opkræves i forbindelse med årsopgørelse.

   

 

Iøvrigt

   

Beløbende betales a conto 4 gange årlig, februar, maj, august og november.
Forfaldsdag og sidste rettidige indbetalingsdag fremgår af opkrævning.

   

 

Øvrige gebyrer

Overskrides betalingsfristen tillægges der renter med diskontoen
+ 8 pct. p.a. gebyr for udsendelse af 1. rykker

 

 


kr.

 

 


50,00* 

Ved 3. rykker tillægges der inkassogebyr
og restancen overgår til advokat


kr.

150,00* 

Ved afbrydelse af varmeforyning pga. manglende betaling 

kr.  500,00* 

For genåbning opkræves

kr.      625,00

Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidige levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved forsat levering til forbrugeren. Beløbsstørrelse på det depositum der eventuelt opkræves hos forbrugeren vil ligge i størrelsesordenen svarende til 3 - 6 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.
Efter 3. lukkebrev opkræves altid depositum svarende til 1 a conto rate. Efter en stabil periode på 1 år tilbagebetales depositum.

   

Ønsker forbrugeren sin måler afprøvet og evt. fejlvisning er inden for tolerancen, opkræves forbrugeren

Er måleren modsat behæftet med fejl udskiftes den uden beregning.  

kr. 1.150,00

Gebyr for manglende selvaflæsning

kr. 237,50

Gebyrer markeret med * er momsfrie.

   

Øvrige priser i nærværende takstblad indeholder 25 % moms.

   

 

Iøvrigt er varmeværkets vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser gældende.

   
     
Du kan downloade vores prisblad her.